شانزدهمین کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی

188

شانزدهمین جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان با موضوع بررسی چالش های هواشناسی استان برگزار شد.

pixel