گزارش ساز ماهر - فرم ساز موبایل

45

در این فیلم نحوه ایجاد انواع گزارش در سامانه جامع جمع آوری اطلاعات با موبایل آموزش داده می شود http://rayanandisheh.com