میکسر سوسیس و کالباس

600

سوسیس و کالباس : مرحله اول جهت تهیه سوسیس و کالباس خانگی خرد کردن گوشت و مخلوط کردن آن با مخلفات دیگر مانند روغن و ادویه و می باشد.

pixel