کلدوکوسکوپی در بررسی لاپاروسکوپیک سنگ مجرای صفرا

1,210
1,210 بازدید
اشتراک گذاری
تشخیص و درمان بیماران با مشکلات مجاری صفراوی می تواند بسیار چالش برانگیز باشد. کولدوکوسکوپی حین کولانژیوگرافی می تواند برای درمان بیماری نقص پُر کردن (Filling Defect) مجرای صفرا که ممکن است ناشی از وجود سنگ مجاری صفراوی، تنگی مجرا، وجود تومور و یا پولیپ در مجرا باشد مورد استفاده قرار گیرد. همچنین روش کولدوکوسکوپی حین عمل در ارزیابی مجرای صفرا بعد از برداشتن سنگ برای اطمینان انجام میشود.
pixel