چرا منابع انسانی ما حرفه ای نیستند؟!

327

رویکرد مدیران کسب و کارها و خودِ منابع انسانی نسبت به اهمیت و اصول منابع انسانی چگونه است؟ باشگاه کارکنان چه کمکی به رشد و بهبود شرایط کسب و کار می کند؟