تورم های بالاتر در انتظار اقتصاد ایران است؟

714
تورم یکی از متغیرهای مهم اقتصادی است که درماه های اخیر روند افزایشی آن محسوس بوده است. مرکز پژوهش های مجلس طی گزارش هایی به بررسی میزان تورم بهار ۹۹ و علل ایجاد آن پرداخته است. اما آیا می توان این تورم را تا پایان سال کنترل کرد؟ «اکو ایران» راهکارهای معرفی شده از سوی بازوی پژوهشی مجلس را مرور می کند.
pixel