ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

آنچه در سال 99 در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران خواهد گذاشت...

60
مصاحبه ویژه اتاق رسانه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با دکتر عباس زارعی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
pixel