فاصله تورمی دهک ها به ٢,٨ درصد رسید

146
شبکه خبر- 8 اسفند 97- 11:30| بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک های مختلف هزینه ای، فاصله تورمی دهک ها در ماه بهمن به ٢,٨ درصد رسید. نرخ تورم کل کشور در بهمن ماه ١٣٩٧ برابر ٢٣,٥ درصد است که در دهک های مختلف هزینه ای در بازه ٢٢.٥ درصد برای دهک اول تا ٢٥.٣ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» بین ٢٩.٧ درصد برای دهک اول تا ٣٣.٠ درصد برای دهک دهم است.
پایشگری 1.6 هزار دنبال کننده
pixel