روزمعلم گرامی باد

1,751
انیمیشن معلم،تکریم وسپاسگزاری ازمقام شامخ معلم است این انیمیشن کوتاه که توسط آقای سلیمان شریف زاده هنرجوی آموزشگاه سینمایی دارالفنون تولیدشده است قصدداردبایادآوری نقش معلمان دلسوزدرپیشرفت وموفقیت افرادموفق اجتماع به این قشرزحمتکش ادای دین نماید.باتبریک 12اردیبهشت روزمعلم این اثربه تمامی معلمان دلسوزمیهنمان تقدیم می شود.آموزشگاه سینمایی دارالفنون/آموزش انیمیشن /تدوین و... تلفن :1-66573000
دارالفنون 114 دنبال کننده
pixel