آسانسور خودروبر برج پورش دیزاین میامی

123

آسمان خراش میامی مجهز به آسانسورهای خودروبر هیدرولیکی