کاترپیلار/ سیستم مکانیزه استخراج مداوم درز پایین معادن

192

طراحی شده جهت جبهه کار بلند و استخراج مداوم درز پایین در شرایط برش سنگ سخت معادن می باشد.