قسمت چهاردهم مستند سیاسی جمهور

313

در این قسمت به اتفاقات و حواشی رای اعتماد به بنی صدر پرداخته میشود.

pixel