ثروت ۲۶ نفر معادل دارایی نیمی از مردم جهان است

66

آخرین گزارش آکسفام حاکی از آن است که فاصله طبقاتی میان ثروتمندان و فقرا در سال گذشته افزایش قابل توجهی یافته به طوری که ثروت تنها ۲۶ نفر از متمول ترین افراد جهان با دارایی حدود ۳.۸ میلیارد انسان برابر است. در گردهم آیی سالانه مجمع اقتصاد جهانی که سال گذشته در داووس برگزار شد، موسسه آکسفام اعلام کرد که در این سال ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر شده اند. *** منبع: یورونیوز، ۱۳۹۷٫۱۱٫۱