طلایه دران خواهران-افتتاحیه

125

2 و 3 تیرماه 93 - اردوگاه بادله ساری انجمن اسلامی مدارس ساری-آقای رضاپور مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان ساری