وسواسی ها 8

198
سه میلیون و سیصد هزار نفر در سراسر آمریکا از انواع بیماری های اختلالات عصبی مخصوصا وسواس رنج میبرند.تعدادی از بیماران موافقت کردن تا به کمک پزشکان روانشناس تحت درمانی با عنوان رفتار درمانی قرار بگیرند... http://gillands.ir/
pixel