دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 25

50

شماره بیست و پنج-1397/10/12 در برنامه شماره بیست و پنجم دیدبان حقوق کسب و کار از : آزاد شدن ورود مواد اولیه و قطعات 3243 ردیف تعرفه به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi فایل پیوست http://www.nourlaw.com/wp-content/uploads/2019/01/25.pdf