شکرستان فصل 4 قسمت 12 - بازاریابی ننه قمر | Shekarestan S4 E12

626

شکرستان فصل 4 قسمت 12 - بازاریابی ننه قمر | Shekarestan S4 E12 شكرستان شهری است خیالی كه همه چیز آن وارونه است. اتفاقاتی كه در این شهر رخ می دهد، به قدری عجیب و غریب است كه حتی مردم شكرستان را متحیر می كند. داستان های این مجموعه در یک شهر قدیمی و خیالی روی می دهد. هر قسمت داستانی مجزا دارد و مردم شکرستان در هر قسمت نقشی متفاوت برعهده می گیرند و داستان را رقم می زنند. قصه ها بر اساس داستا

دیدیش؟
دیدیش؟ 1.8 هزار دنبال کننده