بازار تجریش تهران

2,342
رفت و آمد و رُفت و روب و خرید و فروش بازار عین دم و بازدم زندگیه. بازار قلب تپنده ی یک شهره. صدای سکه و اسکناس جای خود ،اعتماد کردن ها، دشت گرفتن ها ، خیرات دادن ها، این هاست ضربان جان بخش موجود زنده ای به اسم بازار و صورت بازار تجریش تهران با سلام و علیک فروشنده و خریدارانش همیشه گل انداخته. متن از : نرگس فتحی
pixel