کارآفرینی زنان با استفاده از مشاغل خانگی

1,927

مشاغل خانگی یکی از راه های کارآفرینی برای بانوان است. http://www.modirinfo.com/video/4/1136/