سیستم اعتبار اجتماعی چین حقیقت ندارد !

103

مدتی است بحث‌ها درباره یک سیستم اعتبار اجتماعی در چین قوت گرفته است. سیستمی که رفتار شهروندان را زیر نظر می‌گیرد و به آن‌ها امتیاز می‌دهد. اما آیا واقعا چنین سیستمی وجود دارد یا رسانه‌های رقیب، تصویر اشتباهی را ارائه داده اند؟ تماشا کنید.