اولین نمایشگاه صلح مقاومت امید

202
اولین نمایشگاه صلح مقاومت وامید در 30شهریور ماه 1393 توسط مرکزفرهنگی هنری دارالفنون با همکاری اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان تهران برگزارشد. دبیر برگزاری : محمد مهدی تدین موغاری -در این نمایشگاه 70 اثربه نمایش گذاشته شد .
دارالفنون 104 دنبال کننده
pixel