فیلم آموزشی - آشنایی با علم زیست فناوری ویژه دوره ابتدایی - قسمت اول

926
موجودات دوست داشتنی خشک زی ؟ : فیلم آموزشی - آشنایی با علم زیست فناوری ویژه دوره ابتدایی - قسمت اول :تهیه کننده : دانش آموز پژوهشگر ربحانه حسینی استاد راهنما : سرکار خانم بستانیان مولف علمی : سزکار خانم دکتر صداقتی زاده کتاب موجودات دوست داشتنی پژوهشسرای دانش آموزی ج دکتر محمود حسابی -ناحیه 4 شیراز # جشنواره - علمی - پژوهشی # قطب - کشوری - زیست فناوری
pixel