تست شنوایی سنجی

72

هدف از به انجام آزمون شنوایی سنجی نه تنها تعیین این است که آیا فرد به افت شنوایی دچار شده است یا خیر، بلکه این آزمون باید شدت و نوع مشکل کم شنوایی را نیز مشخص کند و راهکار درمانی مناسب را تعیین نماید. غالب تست های شنوایی سنجی احتیاج به حضور فرد در اتاقی ساکت و ضد صوت دارد که در آن هدفون و گوش گیر های مخصوصی در دسترس افراد قرار می گیرد.