میشلن تایرهای زمستانی را برای پورشه کاین تولید می کند.

43

میشلن تایرهای زمستانی را برای پورشه کاین تولید می کند. مهندسان میشلن یک نسخه سفارشی از تایر خلبان Alpin 5 SUV را برای پورشه کایِن توسعه دادند.