آنها می خواهند شما فقیر باشید !

4,941

این یکی از ویدئو های بسیار خوب رابرت کیوساکی در مورد پول و هوش مالی است