این دستگاه می تواند حبه‌های انگور را از خوشه ها و ساقه ها جدا کند!

347
این دستگاه می تواند حبه‌های انگور را از خوشه ها و ساقه ها جدا کند!
pixel