حماسه سازان لشکر33المهدی(عج)منطقه عملیاتی خیبر-مرحوم حاج سیدحسین ایت الهی

376

رزمندگان لشکر33المهدی(عج)منطقه عملیاتی خیبر. جفیر.سال62 حضورمرحوم حاج سیدحسین ایت الهی امام جمعه فقید شهرستان جهرم