روایتی از یک استعفاء

474

عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق استعفاء داد... اما او چه کسی بود؟

pixel