تیزر رسمی چهارمین دوره ی جشنواره ی بازی های رایانه ای شیراز

38

دانشگاه شیراز میزبان چهارمین دوره ی جشنواره ی بازی های رایانه ای در شیراز سایت: http://ligaofficial.ir/