حرکت به سمت توسعه پایدار در کشاورزی ضرورتی انکار ناپذیر

131

حرکت به سمت توسعه پایدار در کشاورزی ضرورتی انکار ناپذیر برای دست یابی به امنیت غذایی ، رشد اقتصادی و حفظ محیط زیست است

pixel