حرکت به سمت توسعه پایدار در کشاورزی ضرورتی انکار ناپذیر

124

حرکت به سمت توسعه پایدار در کشاورزی ضرورتی انکار ناپذیر برای دست یابی به امنیت غذایی ، رشد اقتصادی و حفظ محیط زیست است