مچ بندی که بازو را به صفحه لمسی تبدیل می کند!

238

حسگرهای مجاورتی مکان انگشت یا انگشتان کاربر را شناسایی کرده و به آن ها امکان تعامل با صفحه لمسی را می دهد. حسگر مجاورتی قادر به تشخیص وجود اجسام نزدیک بدون هیچ گونه تماس فیزیکی است. این حسگر اغلب میدان الکترومغناطیسی یا الکترواستاتیکی و یا پرتویی از تشعشعات الکترومغناطیسی (به عنوان مثال، پرتو مادون قرمز) را از خود منتشر می کند و به دنبال تغییرات در محیط یا سیگنال های برگشتی می ماند.

رادصا
رادصا 1 دنبال کننده