گزارش سالروز ورود آزادگان از شبکه یک (خبرنگار: ستوده )

89
سالروز ورود آزادگان به میهن نخستین گروه از آزادگان سرافراز کشور ۲۶ مرداد ۶۹ از مرز خسروی کرمانشاه قدم به خاک پاک میهن گذاشتند خبرنگار: مهدی ستوده
pixel