پارك فناوری پردیس در نمایشگاه نفت

188

حضور یكپارچه شركت های عضو پارك فناوری پردیس در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی. شركتهای مشاوران انرژی، توربوسیل، صندوق توسعه فناری های نوین، پارس نهند، سوده كو پردیس، فراسا، برنا الكترونیك و فن بازار ملی ایران به صورت یكپارچه در غرفه پارك فناوری پردیس در این نمایشگاه مشاركت نمودند.