شرحی بر فرازی از دعای مکارم الاخلاق

96

گفتگو با حجه الاسلام نیری در خصوص تفسیر فرازی از دعای مکارم الاخلاق.