سخنرانی دکتر صالحی در نشست معرفي باشگاه صاحب نظران انرژي ايرانيان

75