فیلم پروژه توازن انرژی در مسیریابی شبکه WSN با پروتکل EBRP در نرم افزار NS2

47

پروژه توازن انرژی در مسیریابی شبکه WSN با پروتکل EBRP در نرم افزار NS2 در لینک زیر: https://netsimulate.net/energy-balance-in-routing-wsn-with-ebrp-protocol-in-ns2

pixel