رفع مغایرت وجود حسابهایی با وضعیت مختلط

950
دراین فیلم راه حل رفع مغایرت شماره ۹ « وجود حسابهایی با وضعیت مختلط » در فرآیند بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک به صورت کامل آموزش داده شده است .
pixel