طرح قرآن نویسی دانشجویی در برنامه باهمستان

699

حضور خانم ثابتی در برنامه باهمستان . خانم ثابتی دانشجوی رشته مامایی است که در دانشگاه محل تحصیل خود اقدام به ایجاد طرح قرآن نویسی دانشجویان نمود. شیلا خداداد و همسرش نهایتا این قرآن دست نویس را خریداری کردند.