نشست بررسی مشکلات صنعت حمل و نقل | آنونس

699

مدیریت نشست : دکتر احمد فرخی حاجی آباد فعال اقتصادی و بازرگانی حمل و نقل بین المللی | با حضور و مشارکت آقایان رضا میرهادی، امیر منصوری، داریوش غلامین، جواد ترکمن و سید بهرام دلاوری