عکسبرداری هوایی اراضی

2,461

عکسبرداری هوایی نقشه برداری توسط سازمان نقشه برداری کشور از اراضی استان همدان در سال 95 جهت پروژه ی کاداستر اراضی کشاورزی