رازهای جنگ ایران و عراق به روایت فرمانده ستاد ارتش صدام -زبان عربی

404

مقاتل مع صدام | همرزم صدام : رازهای جنگ ایران و عراق به روایت سرلشکر نزار الخزرجي فرمانده ستاد ارتش صدام

۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 8.2 هزار دنبال کننده