پارکینسون

2,594

صحبت های یکی از بیماران پارکینسون که تحت درمان دکتر یاراحمدی متخصص مغز و اعصاب قرار گرفت و بهبود یافت