گره متغیر و بافت مدل زیبایی بصورت گلبرگ

266

گره متغیر یکی از گره های زیبا و پرکاربرد در قلاببافی است که میتوان بوسیله آن تراکم بافت را بنا به نوع بافت و سلیقه انتخاب کرد.