مجرمین نامرئی

3,288
نظریه بطالت اجتماعی نشان می دهد که چگونه احساس مسئولیت در قبال دیگران در جمع کاهش پیدا می کند.http://fmaroof.ir
pixel