صوت شهید همت با هر ضربه به دشمن، آمریکا می لرزد

256
هر ضربه ای که به دشمن می زنیم آمریکا را می لرزاند، دوباره یک حرکت انفعالی. اگر ما انقلاب اسلامی را به جلو که خدا دارد می برد، شتابش را ما زیاد بکنیم، آمریکا باید به دنبالش بدود. طرح بریزد و همیشه هم در حال شکست است. اگر ما شتاب انقلاب اسلامی را کم بکنیم انقلاب ضربه می خورد در صدورش، در به سازش کشیده شدنش و در تحلیلش.
pixel