چرا نباید در هواپیما چای و قهوه نوشید؟

49
یکی از اسراری که مهمانداران هیچ‌گاه برای مسافران فاش نمی‌کنند این است که آن‌ها به هیچ وجه از چای یا قهوه هواپیما نمی‌نوشند! آیا نوشیدن مایعات گرم برای آن‌ها ممنوع است یا دلیل خاصی برای آن وجود دارد؟
pixel