دوربین 95 ؛ قسمت 20 ؛ مرغ سحر در سیدنی

41

1766- کنسرت همایون شجریان در سیدنی و اجرای قطعه مرغ سحر (استرالیا) . فرستنده : زهرا برادران