بزرگی آفرینش (size of the universe)

1,680

موضوع فیلم مقایسه ما با سیارات غول پیکر منظومه شمسی مانند کیوان و مشتری و خورشید . و سپس سایر میلیو نها ستاره عظیم تر از خورشید داخل کهکشان راه شیری ما ، با توجه به صد ها میلیون کهکشان موجود در کیهان ، می باشد و در نهایت نقشه ای از کل کیهان با تئوری کروی بودن آن ترسیم می نماید.

۵ سال پیش
# size
# the
#