موشن پوستر برای رویداد تداکس دانشگاه پارس

19

موشن دیزاینر: سجاد صبور. تصویرساز: مرتضی قائمی. آرت دایرکتور: الهام منصف. به سفارش تداکس دانشگاه پارس - 1397

سجاد صبور
سجاد صبور 17 دنبال کننده