مسیر برتر و آشنایی با چگونگی تدریس دکتر سرکشیک زاده

133

برنامه 14 شهریور ماه مسیر برتر شبکه آموزش با توضیحاتی درباره محتوای تولید شده در ونوس توسط دکتر سید هاد ی سرکشیک زاده آغاز و با جمعبندی بخشی از درس 3 دوم به پایان رسید www.drsarkeshikzadeh.com